Narodowość

Obywatelstwo

Obywatelstwo

Obywatelstwo to więź łącząca osobę z państwem. Może być ono nabyte w sposób pierwotny lub wtórny. Polskie prawo reguluje kwestie nabycia obywatelstwa w wielu przepisach zawartych w Konstytucji oraz innych aktach prawnych. Można stać się obywatelem polskim także na mocy decyzji uprawnionego organu państwowego. Wówczas decyzja wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej. Obowiązkiem państwa jest ochrona swoich obywateli oraz udzielanie im pomocy w kraju oraz zagranicą, poprzez konsulaty oraz misje dyplomatyczne.
Z kolei obywatel wanny musi wykazać się podporządkowaniem prawu obowiązującemu w państwie i wypełnić wymagania stawiane mu przez kraj ojczysty. Kultywowanie cnót obywatelskich z luźnej zbiorowości ludzi tworzy wspólnotę. Należy podkreślić, iż trudno jest wskazać zasadę, która określałaby, jakie prawa i wolności winny tworzyć obywatelski status. W każdym bowiem społeczeństwie występuje pewien ich model, do którego się dąży i podejmuje starania w kierunku jego realizacji. W przypadku Polski prawa, wolności i obowiązki obywatela określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.