Naród

Narod

Narod

Narodem nazywamy całe społeczeństwo zamieszkiwane na danym terenie. Rozbudowując to wyjaśnienie można rzec, iż naród to trwała, nierozerwalna wspólnota ludzka wytworzona na podstawie wspólnych losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, świadoma własnej odrębności spośród innych narodów. Dla trwałości narodu istotne jest upowszechnienie się postawy patriotyzmu, czyli postawy miłości do własnej ojczyzny, solidarności z innymi członkami narodu. Bardzo ważną rolę w kształtowaniu i zachowaniu kultury narodowej odgrywa język. Proces ten jest szczególnie widoczny w środowiskach emigracyjnych.
 Silne i głębokie powiązanie kultury narodowej z istnieniem narodu szczególnie widoczne jest w krajach pozostających przez długi czas pod okupacją kolonialną. Naród, jako szczególnego rodzaju wspólnota dąży do ukształtowania zasad życia społecznego na swój własny sposób. Można powiedzieć, iż każdy chce mieć poczucie, że żyje we własnym domu. Z narodem powiązana jest Ojczyzna, bowiem w niej wychowuje się człowiek.